UITZONDERLIJK GESLOTEN OP 7 & 8 SEPTEMBER

Privacy policy & Cookies

Privacybeleid

OP WIE IS DEZE PRIVACY VERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze site (« Site ») is eigendom van en wordt beheerd door DSM Keukens nv, met maatschappelijke zetel te Vaart Links 7, 9850 Nevele (« Wij » of « DSM »). Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in kwaliteitskeukens.Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens verwerkt door onze onderneming. Wij hebben verschillende vestigingen verspreid over heel Vlaanderen en deze Privacy Verklaring is op elk ervan van toepassing.

Als onderneming stellen wij alles in het werk om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijk recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (« AVG » of « GDPR »).Gelieve de onderstaande links te volgen voor bijkomende informatie:

WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE PRIVACY VERKLARING?

Via deze Privacy Verklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitvoeren of wanneer u gebruik gemaakt van de Site en de daarop aangeboden formulieren en toepassingen, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kan contacteren voor meer informatie.

Wanneer wij verwijzen naar « deze Site », bedoelen wij de webpagina’s die beginnen met de volgende url: //dsmkeukens.be; //dsmcuisines.be; //www.outletdsmkeukens.be/

Deze Site kan links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Deze Privacy Verklaring heeft enkel betrekking op gegevens verzameld door DSM. Wanneer u links op deze Site aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacy Verklaringen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

De behandeling van vragen, verzoeken en klachten verzonden via online formulieren (het contactformulier, het afspraakformulier, 3d tool enz.);

 • Het verzenden van nieuwsbrieven;
 • Het verzamelen van statistieken over het gebruik van deze Site;
 • Het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van deze Site.
 • Retargeting op andere digitale media

IK BEN EEN TOONZAALBEZOEKER OF (POTENTIËLE) KLANT
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Klantenbeheer;
 • Opvolging van toonzaalbezoekers;
 • Beheer van bestellingen;
 • Facturatie en boekhouding;
 • Het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten en speciale aanbiedingen;
 • De goede organisatie van onze diensten;
 • Direct marketing, digitale retargeting en verkoop;
 • Behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • Beheer van geschillen;
 • Public relations;
 • Statistieken en marktonderzoek;
 • Veiligheid;
 • Toegangscontrole;
 • Logistiek;
 • Naleven van wettelijke verplichtingen.

IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Leveranciersbeheer en beheer van andere zakelijke contacten;
 • Beheer van bestellingen en leveringen;
 • Facturatie en boekhouding;
 • Het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten en speciale aanbiedingen;
 • De goede organisatie van onze diensten;
 • Direct marketing en verkoop;
 • Behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • Beheer van geschillen;
 • Public relations;
 • Statistieken en marktonderzoek;
 • Veiligheid;
 • Toegangscontrole;
 • Logistiek;
 • Naleven van wettelijke verplichtingen.

OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER
Wanneer u ons contacteert via het online contactformulier of het afspraakformulier of 3d tool, zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om uw vragen, verzoeken en klanten op de best mogelijke wijze te behandelen).In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds met ons contact opnemen.
Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven zullen wij steeds uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

IK BEN EEN TOONZAALBEZOEKER OF (POTENTIËLE) KLANT OF IK BEN EEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOONS WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:
met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) boekhouding, facturatie en leveringen;
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
in het kader van het gerechtvaardigd belang van onze Onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, klantenbeheer, opvolging van toonzaalbezoekers enz. en na het verrichten van een belangenafweging. Indien u hierover meer informatie wenst; kan u steeds met ons contact opnemen.
Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrij, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bv. zeer specifieke direct marketing en marktonderzoek activiteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOONS WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKt
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:
met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) boekhouding, facturatie en leveringen;
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
in het kader van het gerechtvaardigd belang van onze Onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, klantenbeheer, opvolging van toonzaalbezoekers enz. en na het verrichten van een belangenafweging. Indien u hierover meer informatie wenst; kan u steeds met ons contact opnemen..
Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrij, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bv. zeer specifieke direct marketing en marktonderzoek activiteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

WELKE RECHTEN HEEFT U?
U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om:
inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen ;
te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn ;
te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken ;
uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming) ;
uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst) ;
bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.
U beschikt ook over het recht om op ieder ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing door contact met ons op te nemen (zie hieronder) of op de uitschrijvingslink klikken in de door ons verzonden direct marketing berichten. In voorkomend geval, zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor direct marketing doeleinden.
Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u:
een e-mail verzenden aan gdpr@dsmkeukens.be of
een schriftelijk verzoek richten aan DSM Keukens nv, Vaart Links 7, 9850 Nevele.
U kan deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft.


HOE VERKRIJGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER
Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u deze Site en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt.
Deze Site kan ook cookies gebruiken om statistieken te verzamelen over de bezoeken aan deze Site teneinde de prestaties en het uitzicht te verbeteren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u ze kunt controleren, gelieve de cookie rubriek te raadplegen.

IK BEN EEN TOONZAALBEZOEKER OF (POTENTIËLE) KLANT
Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.
Wij zullen dergelijke persoonsgegevens hoofdzakelijk verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijvoorbeeld in het kader van toonzaalbezoeken, interviewgesprekken, het opmaken van prijzen, het noteren van bestellingen enz.).Verder kunnen wij uw persoonsgegevens ook verkrijgen omdat anderen ze aan ons geven, omdat zij publiekelijk beschikbaar zijn of door de manier waarop u interageert met ons.
Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of – zo nodig – van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT
Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.
Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijvoorbeeld via een formulier op deze Site, door contact met ons op te nemen enz.), omdat anderen ze aan ons geven (bijvoorbeeld derden dienstverleners waarop wij beroep doen in het kader van onze activiteiten of uw werkgever), of omdat zij publiekelijk beschikbaar zijn.Wij kunnen verder ook persoonsgegevens van u verkrijgen door de manier waarop u interageert met ons.
Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of – zo nodig – van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?
IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

De voornaamste persoonsgegevens die wij via deze Site verzamelen hebben betrekking op de volgende specifieke diensten:

Afspraakformulier
Via deze Site kunt u een afspraak aanvragen in één van onze toonzalen. In het kader van deze aanvraag verwerken wij de volgende gegevens: voorkeurdatum en -dagdeel, voornaam en familienaam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en voorkeur toonzaal.

Contactformulier
Via deze Site kunt u contact met ons opnemen om meer informatie te bekomen, alsook om vragen te stellen of advies te ontvangen. Wij verwerken in dit verband de volgende gegevens: voornaam en familienaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de door u gecontacteerde dienst en uw bericht of verzoek.
Op het specifieke contactformulier voor onze outlet store dient u enkel uw naam, telefoon, e-mail en bericht of verzoek op te geven.

Nieuwsbrieven
U kunt via deze Site uw e-mailadres opgeven om via elektronische weg op de hoogte te blijven van de laatste tips en trends op keukengebied door het ontvangen van onze nieuwsbrieven. U kunt zich hiervoor op ieder ogenblik uitschrijven door op de uitschrijfknop te klikken in de nieuwsbrieven.

Wij zullen voor de verzending van nieuwsbrieven steeds uw toestemming vragen, tenzij wij uw e-mail adres hebben verkregen in het kader van de verkoop van keuken-gerelateerde producten of diensten en u zich niet tegen een dergelijk gebruik van uw e-mail adres heeft verzet.

Deze Site kan ook cookies gebruiken om statistieken te verzamelen over de bezoeken aan deze Site teneinde de prestaties en het uitzicht te verbeteren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u ze kunt controleren, gelieve de cookie rubriek te raadplegen.
IK BEN EEN TOONZAALBEZOEKER OF (POTENTIËLE) KLANT
Wanneer u één van onze toonzalen bezoekt, noteren wij gewoonlijk uw gegevens met het oog op verdere opvolging.
Het kan zijn dat wij enkel standaard identificatie- en contactgegevens (bv. naam, adres (privé / werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mail adres (privé/werk) van u verzamelen.
Wanneer wij met u een interviewgesprek voeren, dienen wij echter bijkomende gegevens van u te verzamelen. Het betreft:
Klantgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail);
Gegevens over uw woning (bv. nieuwbouw / bestaande woning / appartement, verdieping enz.);
Gegevens over de door u gewenste keuken (type en vorm keuken, type kasten, kleur, greep, werkbladen, tafels enz.)
Gegevens over de door u gewenste toestellen (type toestellen, voorkeur merk enz.);
Gegevens over de plaatsing van de keuken (al dan niet zelfplaatsing);
Gegevens over de levering (leverperiode);
Gegevens over het door u voorziene budget;
Gegevens over het kanaal waarlangs u ons heeft gevonden;
Andere door u gegeven opmerkingen.

IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT)
De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen het volgende inhouden:
standaard identificatie- en contactgegevens (bv. naam, adres (privé / werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mail adres (privé/werk);
persoonlijke eigenschappen (bv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal; …);
financiële gegevens (bv. bankrekeningnummer, …);
tewerkstellinggegevens (bv. de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel …);
de door u opgegeven informatie in formulieren (bv. afspraak- en contactformulieren) en aan alle mogelijke diensten en communicatiekanalen die wij aanbieden;
gegevens over hoe u onze producten en diensten gebruikt;
gegevens die u ons verstrekt wanneer u één van onze toonzalen bezoekt en de interesse die u hierbij toont in onze producten en diensten;
gegevens over uw gebruik van deze Site
gegevens over hoe u met ons interageert en andere gelijkaardige informatie.

AAN WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN?
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden vennootschappen of derde partijen die redelijkerwijs de toegang tot deze gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden. Het kan onder meer gaan om de volgende derde partijen:
externe dienstleveranciers waarop de Onderneming een beroep doet voor verschillende zakelijke diensten;
marketeers;
rechtshandhavings- en overheidsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
externe professionele adviseurs (bv. advocaten of consultants van de Onderneming)
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet dezelfde graad van gegevensbescherming biedt.
Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen (bv. marketeers) voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van doelgerichte reclame (“targeted advertising”).

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ EN HOE KUNT U ZE BEHEREN?
Deze Site gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden bewaard op uw computer of mobiel apparaat wanneer u deze Site bezoekt. Zij worden gebruikt om u een goede surfervaring te geven en laten u toe om de diensten op deze Site te gebruiken. Met uw toestemming kunnen ze ook gebruikt worden om statistieken te verzamelen via Google Analytics en Hotjar teneinde deze Site te verbeteren.U kunt meer informatie terugvinden over cookies op de volgende website: www.allaboutcookies.org.
Cookies kunnen worden onderverdeeld op basis van de volgende kenmerken:
Of het “ sessie cookies” of “ langdurige cookies” betreft:
Sessie cookies (“session cookies”): deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.
Langdurige cookies (“persistent cookies”): deze cookies worden niet automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit, maar blijven bewaard op uw computer of mobiel apparaat gedurende een bepaalde periode (dit varieert van cookie tot cookie).
Of het “ eerste partij cookies” of “ derde partij cookies” betreft:
Eerste partij cookies (“First party cookies”): deze cookies worden geplaatst door onsl of door één van onze verwerkers verwerkers.
Derde partij cookies (“Third party cookies”): deze cookies worden geplaatst door een verwerkingsverantwoordelijke die deze Site niet beheert. Wij hebben geen toegang of controle tot deze cookies en deze cookies zijn onderworpen aan de Privacy Verklaringen van de derde partijen.
Op deze site gebruiken wij de volgende cookies (i) Youtube cookies, (ii) Facebook cookies, (iii) analytische cookies, (iv) advertentiecookies en (v) toestemmingscookies.
Youtube cookies
Wij gebruiken op deze Site Youtube voor het opslaan en weergeven van videocontent. Youtube plaatst cookies om het gebruik van haar platform bij te houden. De YouTube-cookies worden alleen geplaatst als u op Play drukt.

Voor meer informatie over het privacy beleid van Youtube, gelieve op deze link te klikken: Youtube.

Deze tabel geeft meer informatie over de gebruikte Youtube cookies:

Cookie naam Vervaldatum Beschrijving en functie
PREF 10 jaar Youtube cookie gebruikt om uw voorkeuren en overige informatie op te slaan, met name de voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten u wilt weergeven op uw pagina en of u al dan niet Google’s SafeSearch-filter wilt inschakelen.
VISITOR_INFO1_LIVE 365 dagen YouTube cookie gebruikt om uw bandbreedte te meten om te bepalen of u de nieuwe of de oude speler-interface krijgt
YSC Browser sessie (sessie cookie) Youtube cookie ingesteld op pagina’s met embedded YouTube-video’s
Facebook cookiesIndien u ingelogd bent op Facebook, kan Facebook via de website cookies plaatsen. Voor meer informatie over het privacy beleid van Facebook, gelieve op deze link te klikken: Facebook.Deze tabel geeft meer informatie over de gebruikte Facebook cookies:
Cookie naam Beschrijving en functie
fr Facebook cookie die nodig is voor het liken van berichten en het updaten van uw status
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen over uw bezoek aan deze Site om de inhoud en het design ervan te verbeteren (“web audience measuring”). Zij verzamelen onder meer informatie over welke rubrieken van de Site het vaakst worden geraadpleegd, waar onze bezoekers naartoe gaan en hoeveel tijd zij op de pagina’s van de Site doorbrengen.

De analytische cookies op deze Site zijn afkomstig van derde partijen, namelijk Google Analytics van Google Inc en Hotjar. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google Analytics en Hotjar, gelieve op deze links te klikken: Google Analytics en Hotjar.

Deze tabel geeft meer informatie over de gebruikte analytische cookies van Google Analytics en Hotjar :

Cookie naam Vervaldatum Beschrijving en functie
_ga 2 jaar Google Analytics cookie gebruikt om website gebruikers te onderscheiden
_gid 24 uur Google Analytics cookie gebruikt om website gebruikers te onderscheiden
_hjcIncludedInSample Browser sessie (sessie cookie) Deze sessie cookie wordt gebruikt om het klik-, scrol- en kijkgedrag van de bezoekers te analyseren
Wanneer u deze Site bezoekt, zal u worden gevraagd om het gebruik van bovenstaande analytische cookies te aanvaarden via een cookie pop-up. U kunt de cookies eenvoudig aanvaarden of weigeren door het vakje “website analyse” aan te vinken of open laten, en op “OK” te klikken.

U kunt Google Analytics en Hotjar cookies eenvoudig uit te schakelen door de Google Analytics opt-out browser add-on of door op de “disable Hotjar” knop te klikken op de Opt-out pagina van Hotjar. Als alternatief kunt u ook de instellingen van uw browser aanpassen om het gebruik van deze cookies te voorkomen.

Advertentiecookies
Deze site bevat een cookie van DoubleClick by Google om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn.

Voor meer informatie over het privacy beleid van DoubleClick, gelieve op deze links te klikken: DoubleClick.

Cookie naam Vervaldatum Beschrijving en functie
IDE 30 dagen Cookie van DoubleClick by Google gebruikt om u relevante advertenties te tonen
Wanneer u deze Site bezoekt, zal u worden gevraagd om het gebruik van bovenstaande analytische cookies te aanvaarden via een cookie pop-up. U kunt de cookies eenvoudig aanvaarden of weigeren door het vakje “advertenties op maat” aan te vinken of open laten, en op “OK” te klikken.

Toestemmingscookies
Wij gebruiken een afzonderlijke cookie om uw toestemming te registreren:

Cookie naam Beschrijving en functie
Cookie-agreed Deze cookie houdt uw toestemming bij
U kunt cookies inschakelen, uitschakelen en/of verwijderen via uw browser. De cookie instellingen kunnen meestal worden gevonden in het “opties” of “instellingen” menu van uw browser. De volgende links kunnen nuttig zijn om deze instellingen beter te begrijpen. U kunt ook steeds de “Help” knop van uw browser gebruiken voor meer informatie:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
Gelieve te noteren dat door het uitschakelen van bepaalde cookies, u mogelijk niet meer in staat zult zijn om bepaalde applicaties van deze Site te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de afgesloten omgeving voor geregistreerde gebruikers.

ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?
Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-) maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen van toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.
Deze maatregelen omvatten onder meer:
trainingen aan betrokken personeelsleden om er voor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;
administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is;
technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van paswoorden, fire walls, anti virus software en versleuteling;
fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsbadges om toegang te verweren tot onze bedrijfsruimten en fysieke beveiliging van toonzalen.
Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?
IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.
Als algemene regel worden persoonsgegevens verkregen via formulieren op deze website bewaard voor een periode van 5 jaar.Persoonsgegevens verwerkt in het kader van direct marketing, bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrieven, bewaren wij in principe gedurende een periode van 5 jaar vanaf het laatste contact met DSM. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter langer bewaren voor deze doeleinden indien u intussen klant bij ons bent geworden, namelijk gedurende een periode van 10 jaar vanaf de levering van de producten of diensten, of vanaf het laatste contact met DSM indien dit later zou plaats vinden.

IK BEN EEN TOONZAALBEZOEKER OF (POTENTIËLE) KLANT OF IK BEN EEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOONS WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT
Als algemene regel worden de persoonsgegevens, verwerkt in het kader van het gebruik van onze diensten, bewaard gedurende een periode van 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie (met inbegrip van garantieperiodes en diensten na verkoop). Hetzelfde geldt voor de berichten die u naar ons verzendt via e-mail of enig ander communicatiemiddel.
Persoonsgegevens verwerkt in het kader van direct marketing, bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrieven, bewaren wij in principe gedurende een periode van 5 jaar vanaf het laatste contact met DSM. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter langer bewaren voor deze doeleinden indien u intussen klant bij ons bent geworden, namelijk gedurende een periode van 10 jaar vanaf de levering van de producten of diensten, of vanaf het laatste contact met DSM indien dit later zou plaats vinden.
Email verkeer wordt in het algemeen gedurende 12 maanden bewaard op onze server en gedurende 15 jaar in back-up.
Camerabeelden worden 30 dagen bewaard tenzij er een inbreuk op vast te stellen is. Wij houden de beelden dan bij zolang als nodig in het kader van een mogelijke claim of procedure.
Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT VOOR GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?
Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweeg brengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen aldus geen beslissingen over u die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN?
Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring en deze Site in het algemeen, kan u contact met ons opnemen door:
een e-mail te sturen naar gdpr@dsmkeukens.be;
te telefoneren naar: 0032(0)9 371 51 93
een schriftelijk verzoek te versturen naar: DSM Keukens nv, Vaart Links 7, 9850 Nevele.

WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY VERKLARING
Wij kunnen deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Om u te informeren wanneer wij de Privacy Verklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacy Verklaring zal dan gelden vanaf deze datum.Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen. Voor zover wij over uw e-mail adres beschikken, zullen wij u tevens elektronisch op de hoogte brengen van iedere wijziging aan deze Privacy Verklaring.